Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Advocaat bij voorlopig getuigenverhoor

23 februari 2017

AdvocatuurOnlangs is mr. Bernice Nonnekes benaderd door een schoolbestuur om haar bij te staan tijdens een voorlopig getuigenverhoor.

Situatie

De tegenpartij van het schoolbestuur had de rechter verzocht om het toewijzen van een voorlopig getuigenverhoor. Dit verzoek was door de rechter toegewezen.

De tegenpartij van het schoolbestuur wilde met de voorlopige getuigenverhoren opheldering krijgen over een aantal feiten en omstandigheden. Zo kon het zijn rechtspositie beter beoordelen en inschatten of het zinvol is om een bodemprocedure te starten.

De voorlopige getuigenverhoren kunnen als bewijs dienen in een bodemprocedure. Voor het schoolbestuur was daarom van belang dat de getuigenverhoren zo min mogelijk bewijs in het voordeel van de tegenpartij opleverden.

Voorlopig getuigenverhoor

Bij een voorlopig getuigenverhoor is de rol en het optreden van de advocaat zeer belangrijk en kan het optreden van de advocaat zelfs doorslaggevend zijn voor de uitkomst van de daarop volgende bodemprocedure.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het voorlopig getuigenverhoor dient er een goede strategie bepaald te worden. Dit doen wij aan de hand van onder meer de volgende vragen:

  • Wat dient de partij die een vordering in een bodemprocedure wil gaan instellen (in dit geval de tegenpartij) te bewijzen?
  • Wat dienen de getuigen in dit licht te verklaren?
  • Welke aspecten spelen daarbij een rol?
  • Wat dienen de getuigen juist niet te verklaren?

Als de advocaat de verzoekende partij bijstaat, dan dient bepaald te worden welke getuigen er worden gehoord en in welke volgorde. De beste getuige dient als eerste gehoord te worden.

Zowel de advocaat van de verzoekende als van de verwerende partij dient voorafgaand aan het voorlopig getuigenverhoor de vragen te bepalen die hij/zij aan de getuigen wil stellen.

Nadat de rechter de getuige heeft bevraagd, mogen namelijk altijd de advocaten van beide partijen nog vragen stellen aan de getuige.

Tijdens de zitting

Ook tijdens de zitting is de rol van de advocaat belangrijk. De wijze van bevragen is essentieel. Het beste is om korte gesloten vragen te stellen.

Er dient altijd rekening te worden gehouden met onverwachte situaties, zoals een verrassende verklaring van een getuige. De advocaat moet daar zo goed mogelijk op inspelen door middel van het anders formuleren of bijstellen van de vragen.

Daarnaast is het belangrijk dat de advocaat gedurende de hele, vaak lange, zitting alert is en bijhoudt wat de getuige verklaart, zodat kan worden toegezien op een correcte vastlegging in het proces-verbaal. Het proces-verbaal zal immers later als bewijsmiddel gaan dienen. Daarom moet de advocaat controleren of het klopt wat de rechter-commissaris dicteert voor het proces-verbaal en of alles wat de getuige heeft verklaard en dat van belang is voor de zaak in het proces-verbaal staat. Dit laatste natuurlijk alleen in het geval dit in het belang van zijn/haar cliënt is.

Tegenbewijs

Mr. Bernice Nonnekes zal bepalen of er tegenbewijs kan worden geleverd door andere getuigen. Dit ondersteunt het bewijs dat naar boven komt in de bodemprocedure die waarschijnlijk zal volgen.

Als dit het geval is, zal zij getuigen naar voren brengen die als reactie op de voorlopig getuigenverhoren ook worden gehoord, te weten in een zogenaamde contra-enquête. De rechter dient dan verzocht te worden om deze getuigen in contra-enquête te doen horen.

Tip: wilt u weten wanneer een verzoek tot contra-enquête in het kader van een voorlopig getuigenverhoor mogelijk is? Lees dan het artikel: Tegenbewijs via voorlopig getuigenverhoor.

Advocaat

Bevindt u zich in een soortgelijke situatie? Of hebt u vragen over de procedure omtrent het voorlopig getuigenverhoor?

Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Media

Naar het overzicht »