Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Tegenbewijs via het voorlopig getuigenverhoor

23 februari 2017

Rechter-commisarisBij een voorlopig getuigenverhoor heeft de verwerende partij recht op het leveren van tegenbewijs, mits aan de geldende eisen is voldaan. Ook kan de verwerende partij verzoeken om een reeds gehoorde getuige opnieuw te horen.

Voorlopig getuigenverhoor

Het voorlopig getuigenverhoor dient ertoe om de verzoekende partij:

  • bewijs te verschaffen van feiten en omstandigheden die hij in een eventueel beginnende bodemprocedure zou hebben te bewijzen;
  • de mogelijkheid te verschaffen om aan de hand van de (in het voorlopig getuigenverhoor) afgelegde getuigenverklaringen meer zekerheid te verkrijgen omtrent relevante feiten en omstandigheden voor de beslissing van het geschil, waardoor beter kan worden beoordeeld of het raadzaam is om een bodemprocedure te starten.

Contra-enquête

Op grond van artikel 189 in combinatie met artikel 168 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft de verwerende partij in het voorlopig getuigenverhoor recht op het leveren van tegenbewijs mits aan de daarvoor geldende eisen wordt voldaan. Dit wordt contra-enquête genoemd. Hiertoe dient de verwerende partij een verzoek aan de rechter te doen.

Ook kan de verwerende partij verzoeken om een reeds gehoorde getuige opnieuw te horen. Voor een contra-enquête in het kader van het voorlopig getuigenverhoor geldt het volgende.

Hetgeen wat bewezen moet worden

Om in te schatten of er tegenbewijs in het kader van het voorlopig getuigenverhoor kan worden geleverd, dient er teruggeblikt te worden. Er dient namelijk gekeken te worden naar het verzoek dat is ingediend tot het gelasten van het voorlopig getuigenverhoor.

Het in het verzoekschrift daartoe geformuleerde probandum (hetgeen bewezen moet worden) op basis waarvan het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is toegewezen, is doorslaggevend. Hier zal de rechter-commissaris namelijk zijn oordeel vanaf laten hangen.

Doel tegenbewijs

Tegenbewijs (bij een voorlopig getuigenverhoor) heeft als doel:

  1. om bewijs van de onjuistheid te leveren van hetgeen de verzoekende partij volgens het ingediende verzoekschrift wenst te bewijzen;
  2. het ontzenuwen van de reeds door getuigen afgelegde verklaringen, door de betrouwbaarheid daarvan aan te tasten.

Oordeel rechter-commissaris

De rechter-commissaris mag het horen van een door de verwerende partij naar voren gebrachte getuige weigeren als:

  • onder de gegeven omstandigheden de goede procesorde in verband met de (bij zijn beslissing betrokken) belangen zulks eist;
  • indien hij een en ander niet binnen de grenzen van hetgeen wat bewezen moet worden acht.

Advocaat

Bevindt u zich in een soortgelijke situatie? Of hebt u vragen over de procedure omtrent het voorlopig getuigenverhoor?

Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Naar het overzicht »