Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Letselschade tijdens gymles: is de school aansprakelijk?

12 januari 2017

GymlesEen ongeluk zit in een klein hoekje, vooral tijdens de gymles. Daarom is het niet voor niets dat een ongeval tijdens de gymles in de top 5 van de ongevallen op school staat.

We zien het in de praktijk steeds vaker voorkomen dat ouders scholen aansprakelijk willen stellen voor schade die hun kind heeft opgelopen door bijvoorbeeld ongelukken, pesten, tegenvallende leerprestaties of te laat geconstateerde dyslexie.

Wanneer is een claim van ouders haalbaar en waar dient u als schoolbestuur op te letten ter voorkoming van aansprakelijkheid?

Zorgplicht

Op een leraar rust een bijzondere zorgplicht, onder meer ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van kinderen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd en onder zijn toezicht staan. Met betrekking tot gymnastiek/lichamelijke opvoeding gaat dit nog verder en rust op de school een zwaardere zorgplicht.

Dat komt omdat het als een feit van algemene bekendheid wordt beschouwd dat de kans op ongevallen (en de ernst van de ongevallen en het hieruit voortvloeiend letsel) bij dat soort lessen in het algemeen groter is. Daarom wordt er bij de gymnastiekles ook meer van de leerkracht verwacht.

Wanneer is de school aansprakelijk voor opgelopen letselschade tijdens de gymles?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet worden beoordeeld of de leerkracht tekort is geschoten in de zorg die van hem ten opzichte van de leerlingen kan worden gevergd.

  • De leerkracht dient bij de gymles voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen om een ongeval te voorkomen of te beperken.
  • De zorgplicht gaat niet zover dat een leerkracht op ieder kind afzonderlijk toezicht houdt.
  • De zorgplicht gaat ook niet zover dat van een leerkracht verwacht kan worden dat hij er rekening mee houdt dat leerlingen andere dan de opgedragen oefeningen doen. De leerkracht hoeft dus geen voorzorgsmaatregelen te treffen die afgestemd zijn op oefeningen die leerlingen tegen de instructies in doen.

In een eventuele gerechtelijke procedure zal de rechter beoordelen of de school/de gymleerkracht aan de zorgplicht heeft voldaan. Daarbij zullen op onder meer de volgende punten worden gelet:

  1. Werd de gymles gegeven door een leraar die gekwalificeerd was om gymles te geven?
  2. Was de oefening niet ongewoon en staat deze beschreven in de door de school gehanteerde methode voor bewegingsonderwijs?
  3. Heeft de leraar voldoende toezicht gehouden tijdens de gymles en ingegrepen als de leerlingen afweken van de opgegeven gymnastiekoefening?
  4. Klopte de gymnastiekoefening technisch gezien?
  5. Waren er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen? (waren de toestellen correct opgesteld, was er voldoende ruimte tussen de leerlingen in de rij en de leerlingen die de oefening uitvoerden, waren er voldoende matten neergelegd, waren de juiste materialen gebruikt, waren er voldoende vangers aanwezig etc.);
  6. Heeft de leraar vooraf voldoende duidelijke instructies gegeven aan de leerlingen? (waren deze instructies afgestemd op het aantal keren waarop de leerlingen de oefening al hadden gedaan en op de leeftijd van de leerlingen);
  7. Heeft de leraar nadat het letsel was ontstaan voldoende ondernomen en adequaat gehandeld om de schade te beperken althans niet te vergroten?

Conclusie

Op de school rust een bijzondere zorgplicht, die bij de gymles nog zwaarder is, omdat het risico op ongevallen en letsel daarbij groter is. Deze zorgplicht houdt niet alleen in dat de leerkracht voldoende toezicht houdt, maar ook dat de school voldoende en passende voorzorgsmaatregelen treft ter voorkoming of beperking van het risico van een ongeval en de gevolgen daarvan. De leerkracht hoeft evenwel geen absolute waarborg te bieden.

Aansprakelijkheid kan worden voorkomen door het inzetten van een gekwalificeerde gymleerkracht die de methode voor bewegingsonderwijs hanteert en zorgt voor voldoende instructies en veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.

Meer informatie? Neem contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvende kennismaking.

Media

Naar het overzicht »