Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Eerste belangrijke uitspraak over de toelaatbaarheidsverklaring

29 december 2016

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra aandacht bestaat het speciaal (basis)onderwijs (SBO). Om toegelaten te worden tot het speciaal (basis)onderwijs is een zogenoemde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ nodig. Sinds augustus 2014 wordt deze verklaring afgegeven door een van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Kortom, de toelaatbaarheidsverklaring is het toegangsbewijs tot het speciaal onderwijs. Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kan voor een reguliere basisschool ook een reden zijn om een kind niet tot de school toe te laten of een kind bij de aanmelding door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Een kind waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven zal immers de nodige extra hulp nodig hebben die een reguliere school mogelijk niet kan bieden.

In beroep tegen toelaatbaarheidsverklaring

Op 26 oktober 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam (Rb. Amsterdam, 26 oktober 2016, zaaknr. AMS 16/1354) zich voor het eerst uitgelaten over een geschil met betrekking tot een toelaatbaarheidsverklaring. In deze zaak heeft een samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs afgegeven, waarna de school voor regulier onderwijs de leerling mede op basis van die toelaatbaarheidsverklaring heeft verwijderd.

De ouder is het niet eens met het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring en stelt beroep in bij de Rechtbank Amsterdam. Volgens de ouder heeft het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring tot gevolg gehad dat haar kind niet meer werd toegelaten op het reguliere basisonderwijs. Om die reden heeft de ouder besloten om haar kind op een particuliere school te plaatsen. De kosten die zij hiervoor heeft gemaakt wil zij verhalen op het samenwerkingsverband.

De rechtbank heeft in deze procedure beoordeeld of het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring terecht heeft verstrekt. De ouder haalt verschillende gronden aan waarom de toelaatbaarheidsverklaring volgens haar onterecht zou zijn verstrekt. De belangrijkste twee gronden zal ik hierna behandelen.

Second Opinion bij een TLV

De ouder is van oordeel dat het samenwerkingsverband haar onterecht niet de mogelijkheid heeft gegeven voor een second opinion. De rechtbank overweegt dat een second opinion geen wettelijk recht is, maar ‘slechts’ een extra mogelijk voor partijen om tot overeenstemming te komen. Het samenwerkingsverband is op grond van de wet dus niet verplicht om een second opinion aan te bieden, aldus de rechtbank.

Rekening houden met mogelijke verwijdering bij besluit?

Voorts is de ouder van oordeel dat het samenwerkingsverband in zijn besluitvorming er rekening mee had moeten houden, dat door afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring, de school het kind zal verwijderen en mogelijk geen toegang tot het reguliere onderwijs zal hebben.

De rechtbank is van oordeel dat het samenwerkingsverband hierbij in zijn besluitvorming geen rekening hoeft te houden. Daarbij merkt de rechtbank op dat het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring geen zelfstandige grondslag vormt om tot verwijdering over te gaan. Het besluit om een leerling te verwijderen wordt zelfstandig getoetst.

Uitspraak: TLV terecht verstrekt

De rechtbank kom tot de slotconclusie dat het samenwerkingsverband terecht een toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt.

Commentaar mr. R.P.J. (Rob) Hendrikx

De toelaatbaarheidsverklaring verschaft de toegang tot het speciaal onderwijs. Kortom, het biedt een faciliteit. Dat een samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft wil op zichzelf dus nog niet zeggen dat een kind van zijn huidige school zal worden verwijderd. De school die overgaat tot verwijdering zal meer factoren meenemen bij het nemen van dat besluit. Vanzelfsprekend kan het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring wel bijdragen aan een verwijderingsbesluit.

Over de auteur

Mr. R.P.J. (Rob) Hendrikx is advocaat bij Hendrikx Advocaten en stond in bovengenoemde zaak het samenwerkingsverband bij. Rob staat vele schoolbesturen, medezeggenschapsraden op scholen, onderwijspersoneel en ouders bij op het gebied van ambtenaren- en onderwijsrecht. Hebt u vragen over een toelaatbaarheidsverklaring of een andere onderwijsrechtelijke kwestie, neem dan gerust contact op met Rob via e-mail hendrikx@hendrikxadvocaten.nl of telefoonnummer 0297-250018.

 

Media

 
Naar het overzicht »