Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Vereisten Participatiefonds

15 juni 2016

Vereisten vergoedingsverzoek Participatiefonds

mr. B.S. Nonnekes

 

Inleiding

1. Het laatste jaar zien wij een negatieve ontwikkeling met betrekking tot vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds. Veel schoolbesturen krijgen te maken met afwijzingen op hun aanvragen. Hoewel het Participatiefonds aangeeft geen ander beleid te voeren, lijkt het erop dat vergoedingsverzoeken strenger worden getoetst. Daarom wil ik u alert maken op een aantal vereisten die het Participatiefonds stelt. Hieronder zet ik een aantal zaken voor u op een rij die in de praktijk de meeste problemen hebben opgeleverd bij het Participatiefonds. Met dit memo beoog ik u een handvat te bieden bij het doen van vergoedingsverzoeken.

Indienen vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds
2. De werkgever die een dienstverband van een werknemer beëindigt of een tijdelijk dienstverband niet voortzet, en die wenst dat de WW-uitkeringskosten ten laste van het Participatiefonds worden gebracht, dient bij het Participatiefonds een vergoedingsverzoek in. Ter beantwoording van de vraag of het schoolbestuur de WW-uitkeringskosten na een gegeven ontslag zelf moet dragen of dat deze kosten ten laste van het Participatiefonds kunnen worden gebracht, toetst het Participatiefonds het ontslag aan de bepalingen van haar Reglementen.

3. Voor het indienen van een vergoedingsverzoek, dient de werkgever altijd het actuele Reglement Participatiefonds voor primair onderwijs te bestuderen, om zo te kunnen bepalen welke beëindigingsgrond van toepassing is en welke vereisten hieraan worden gesteld. De beëindigingsgronden die worden genoemd in het reglement stroken met de ontslaggronden uit de CAO Primair Onderwijs. Het ontslag moet ten eerste onvermijdbaar zijn en ten tweede moet de werkgever zich ertoe hebben ingespannen om instroom in de werkloosheidsregelingen te voorkomen. De aard van de inspanningsverplichting hangt af van de beëindigingsgrond.

Modelverklaringen
4. Met ondertekende modelverklaringen kan worden aangetoond dat aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. De modelverklaringen kunt u direct tijdens het indienen van een vergoedingsverzoek via het werkgeversportaal downloaden en zijn ook te vinden op de website van het Participatiefonds. Let op: de modelverklaringen moeten vóór de ontslagdatum worden ondertekend. Zorg er daarnaast voor dat er in het personeelsdossier altijd nog zoveel mogelijk extra bewijsstukken, zoals gespreksverslagen en coachingsrapporten, aanwezig zijn om te kunnen onderbouwen dat u aan de inspanningsverplichting hebt voldaan. Het kan namelijk voorkomen dat het Participatiefonds een rechtmatigheidstoets uitvoert.

Modelverklaring aanbod ondersteuning extern
5. De werkgever moet de werknemer aanbieden om ondersteuning voor hem/haar in te kopen. Aanvaardt de werknemer dat aanbod, dan moet de werkgever de aangeboden ondersteuning ook daadwerkelijk inkopen. Vervolgens moet op de ‘modelverklaring aanbod ondersteuning extern’ worden ingevuld welke activiteiten er zijn ingekocht en voor welk bedrag. De ‘modelverklaring aanbod ondersteuning extern’ moet door de werkgever en de werknemer zijn ondertekend vóór de ontslagdatum.

6. Uit de jurisprudentie blijkt dat indien de modelverklaring aanbod ondersteuning extern is getekend na de ontslagdatum, het vergoedingsverzoek toch gehonoreerd kan worden als de werkgever en de werknemer voorafgaand aan het ontslag overeenstemming hebben bereikt over het outplacementtraject en de activiteiten die de werkgever in dat kader heeft ingekocht om betrokkene te begeleiden naar ander werk. De werkgever moet dit dan wel kunnen aantonen middels een offerte, factuur en bankafschriften. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in een dergelijk geval namelijk dat de werkgever in materiële zin aan het reglement en de ratio ervan had voldaan. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak brengt een redelijke uitleg van het reglement met zich dat het Participatiefonds in dat geval de voorwaarde dat de verklaring voor het einde van het dienstverband is ondertekend, niet aan de werkgever mocht tegenwerpen. Echter, om problemen te voorkomen adviseren wij dringend om de modelverklaringen vóór de ontslagdatum te (laten) ondertekenen.

Modelbrief verlengd aanbod ondersteuning extern
7. Indien de werknemer het aanbod ondersteuning extern niet aanvaardt en er dus geen getekende modelverklaring is, dan dient er een verlengd aanbod ondersteuning extern te worden gedaan, wat inhoudt dat indien de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering, het eerdere aanbod voor de ondersteuning van kracht blijft gedurende de eerste drie maanden na de eerste WW-dag. De brief waarin het verlengde aanbod wordt gedaan moet ook vóór de ontslagdatum aan de werknemer worden gezonden. Het Participatiefonds heeft op zijn website een ‘Modelbrief verlengd aanbod ondersteuning extern’ gepubliceerd. De volledige inhoud van deze modelbrief dient u in uw brief aan de werknemer op te nemen. Wij raden aan om niet af te wijken van deze tekst. Op het moment dat de werknemer niets doet, althans geen gebruik maakt van het aanbod, wordt er niet van u gevergd om kosten te maken. Pas als de werknemer aangeeft gebruik te willen maken van uw aanbod, dan moet de aangeboden ondersteuning ook daadwerkelijk worden ingekocht. Met betrekking tot outplacement wordt als bewijsstuk geaccepteerd een afschrift van de brief aan betrokkene waarin het aanbod tot het inschakelen van een outplacementbureau wordt gedaan, in combinatie met een afschrift van een door een outplacementbureau uitgebrachte offerte. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het bureau Intervu, dit is een adviesbureau dat zich op onderwijsorganisaties richt. Op deze wijze wordt de meeste zekerheid verkregen dat het aanbod van outplacement als reëel en substantieel wordt aangemerkt door het Participatiefonds. Wij adviseren concreet dat indien de werknemer geen actie onderneemt, een offerte voor outplacement aan te vragen en aangetekend aan de werknemer op te sturen met daarbij een begeleidend schrijven waarin wordt aangeboden om van het outplacementtraject gebruik te maken en een kopie van het eerdere aanbod hier bij te voegen. Ook dient het verzendbewijs van de aangetekende post te worden bewaard.

8. Indien de werknemer wel gebruik heeft gemaakt van de aangeboden externe ondersteuning, maar toch weigert om de modelverklaring te ondertekenen, dan kan de werkgever op andere wijze aantonen dat de ondersteuning is aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een factuur die op naam van de werknemer is gesteld.

Waarde en inhoud aanbod ondersteuning extern
9. Werkgevers die de uitkeringskosten ten laste van het Participatiefonds willen brengen, moeten activiteiten aanbieden die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Deze waarde hangt af van de duur van het dienstverband bij de werkgever. De waardes zijn onder andere terug te vinden onderaan de ‘modelverklaring ondersteuning extern’. Daarbij wordt door het Participatiefonds niet aangegeven of de bedragen inclusief of exclusief BTW zijn. Het Participatiefonds heeft op 27 februari 2014 onder ‘vraag en antwoord’ op haar website het volgende gepubliceerd: de bedragen zoals genoemd in de voorwaarde ‘ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten de eigen organisatie’ zijn inclusief BTW. Echter, uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2014 blijkt dat de bedragen exclusief BTW zijn. Daarom adviseren wij om er zekerheidshalve vanuit te gaan dat de bedragen exclusief BTW zijn. Het bedrag dat het reglement voorschrijft moet volledig worden besteed aan ondersteuning extern, ook als werkgever en werknemer overeenstemming hebben bereikt over een lager bedrag. Hoger mag natuurlijk wel. Indien de werkgever een bedrag van € 5.000,- exclusief BTW ter beschikking moet stellen aan de werknemer, en de werknemer kiest ervoor om € 4.000,- exclusief BTW aan te wenden voor bijvoorbeeld outplacement, dan moet de werkgever voor de overige beschikbare € 1.000,- exclusief BTW een verlengd aanbod ondersteuning extern doen vóór de ontslagdatum.

10. Verstandig is om het aanbod ondersteuning extern altijd schriftelijk aan de werknemer te doen. Er moet ook altijd duidelijk uit blijken wat het aanbod precies inhoudt. Oftewel, het aanbod moet concreet zijn. Dit is ook het geval indien de werknemer van te voren te kennen geeft niet geïnteresseerd te zijn in ondersteuning bij het vinden van een andere baan. De inhoud van de inspanningsverplichting is niet afhankelijk van de houding van de werknemer. Het aanbod moet reëel en substantieel zijn. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van planmatige begeleiding van een met ontslag bedreigde werknemer door een derde bij een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Onvermijdbaarheid ontslag
11. De werkgever moet altijd kunnen aantonen dat het ontslag onvermijdbaar was. Indien het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd middels een vaststellingsovereenkomst, mag daar geen ontbindende voorwaarde instaan, want in dat geval zal het Participatiefonds oordelen dat het ontslag het gevolg is van eigen beleid. Indien het Participatiefonds uit de vaststellingsovereenkomst kan afleiden dat de werknemer herplaatst kan worden, oordeelt het Participatiefonds dat als herplaatsing mogelijk is, geen sprake kan zijn van een onvermijdbaar ontslag. Een ontbindende voorwaarde in een beëindigingsovereenkomst zal dus leiden tot een afwijzing van het vergoedingsverzoek.

Tot slot
12. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het indienen van een vergoedingsverzoek en vooraf checken of het ontslag voldoet aan de vereisten van het Participatiefonds. Ook kunnen wij bij een ontslag met wederzijds goedvinden een beëindigingsovereenkomst voor u opstellen die ‘Participatiefondsproof’ is.


Mr. B.S. Nonnekes

 

 


De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Hendrikx Advocaten B.V. aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvoldoende informatie uit dit memo. Dit memo mag uitsluitend door u of door uw organisatie worden gebruikt. Dit memo, althans delen daarvan, mag uitsluitend binnen uw organisatie worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Het is verboden om dit document buiten uw organisatie te verspreiden.

 

Media

 
Naar het overzicht »