Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Wat is een voorlopig getuigenverhoor?

01 december 2014

hendrikx-advocaten-3-1-large.jpgIn de praktijk komt het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor steeds vaker voor. Dit, om te voorkomen dat bewijs verloren gaat of om opheldering te krijgen over de te bewijzen feiten zodat beter kan worden ingeschat wat de rechtspositie is.

Steeds vaker wordt er door een partij aan de rechter een verzoek tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor gedaan.

Onlangs kregen twee vaste cliënten van Hendrikx Advocaten hiermee te maken. Mr. Rob Hendrikx en mr. Bernice Nonnekes stonden ieder een schoolbestuur bij. In beide zaken wensten ouders van (ex)leerlingen een voorlopig getuigenverhoor te laten plaatsvinden. Dit kan in zaken waarin nog geen zaak aanhangig is, maar kan ook tijdens een lopende procedure bij de rechtbank.

Waarom een voorlopig getuigenverhoor?

Het belangrijkste doel van een voorlopig getuigenverhoor is dat de verzoeker bij een eventuele bodemprocedure vooraf opheldering krijgt omtrent de (hem wellicht nog niet precies bekende) feiten.

Zo kan hij zijn rechtspositie beter beoordelen en inschatten of het zinvol is om een procedure te starten.

Beoordeling door de rechter

Het uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor is dat de rechter in beginsel op de voet van artikel 186 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna ‘Rv’), gelezen in samenhang met artikel 166 Rv, een voorlopig getuigenverhoor beveelt zo vaak een partij dit verzoekt, indien:

  • de te bewijzen feiten zijn betwist;
  • het bewijs daarvan door getuigen is toegelaten;
  • de te bewijzen feiten tot een beslissing in de zaak kunnen leiden.

Afwijzingsgronden

Een verzoek tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor kan – als het overigens aan de eisen van toewijzing daarvan voldoet – evenwel worden afgewezen als de rechter van oordeel is dat:

  • verzoeker daarbij geen belang heeft als bedoeld in artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek;
  • het verzoek in strijd is met de goede procesorde;
  • verzoeker misbruik maakt van de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor te verlangen, waarvan onder meer sprake kan zijn wanneer de verzoeker wegens onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen in redelijkheid niet tot toepassing van die bevoegdheid kan worden toegelaten;
  • het verzoek afstuit op een ander zwaarwichtig bezwaar.

Resultaat

Mr. Rob Hendrikx heeft onlangs een geslaagd beroep gedaan op de afwijzingsgrond dat verzoekers geen belang hadden bij een voorlopig getuigenverhoor. Op grond daarvan wees de rechtbank Amsterdam het verzoek van de ouders tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor af.

Mr. Bernice Nonnekes heeft eveneens een geslaagd beroep gedaan op de afwijzingsgrond dat de ouders een onvoldoende te respecteren belang hadden bij een voorlopig getuigenverhoor. Daarnaast volgde de rechtbank Rotterdam haar verweer dat het verzoek in strijd was met de goede procesorde. De rechtbank Rotterdam wees het verzoek tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor dan ook af.

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, neem dan contact op met ons kantoor.

Stel uw vraag »

Media

 
Naar het overzicht »