Telefoonnummer Hendrikx advocaten
+31 (0)297 - 25 00 18
Hendrikx advocaten

Tijdelijke arbeidscontracten vanaf 1 januari 2015

24 november 2014

Tijdelijke contracten en flexwerk

Op 1 januari 2015 wordt de eerste fase van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Deze eerste tranche brengt veranderingen met zich voor tijdelijke arbeidscontracten en zogenaamde flexwerkers. De bedoeling van wetgever is om de positie van flexwerkers te versterken.

Proeftijd bij tijdelijke contracten

Een belangrijke wijziging is het feit dat vanaf 1 januari 2015 een proeftijd alleen rechtsgeldig overeengekomen kan worden, indien sprake is van een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden. Een overeenkomst van zes maanden en één dag is al voldoende.

Concurrentiebeding bij tijdelijke contracten

Ook is een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidscontracten vaak niet meer mogelijk. In principe kan een concurrentiebeding slechts bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden overeengekomen, tenzij blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Aanzegverplichting

Een van de meest in het oog springende veranderingen is de zogenaamde aanzegplicht. Hiermee wordt bedoeld dat een werkgever verplicht is om uiterlijk één maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst mede te delen of het arbeidscontract zal worden verlengd.

Meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Er is nog een belangrijke wijziging op komst betreffende tijdelijke arbeidscontracten. Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling. Tot de genoemde datum wordt een tijdelijke overeenkomst een vaste overeenkomst indien een periode van 36 maanden wordt overschreden. Vanaf 1 juli 2015 verandert dit en wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst geconverteerd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien de arbeidsverhouding 24 maanden heeft voortgeduurd. Onder het toekomstige recht ontstaat dus veel eerder dan nu het geval is, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bestaande arbeidscontracten

Ten aanzien van de flexbepalingen geldt als uitgangspunt dat reeds bestaande contracten worden beoordeeld naar huidig recht. Het gaat om arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 januari 2015. Het moment van aangaan van de overeenkomst is doorslaggevend en dus niet het moment waarop de arbeidsovereenkomst aanvangt. Een belangrijke uitzondering geldt voor de aanzegverplichting. Die heeft onmiddellijke werking en geldt om die reden ook bij arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor 1 januari 2015. Werkgevers moeten dan ook vanaf 1 januari 2015, ook bij bestaande overeenkomsten, deze verplichting in acht nemen.

Wilt u meer informatie over tijdelijke arbeidscontracten of flexwerkers? Neem gerust contact op. Een intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Naar het overzicht »